Glömda Barnens Stadgar 2013

Glömda Barnen” Ideell förening (G B I F)

Antogs vid möte 2013-11-24

1 § Namn och syfte

1:1 Lokalföreningens namn är Glömda Barnen (G B I F)

1:2 Lokalföreningens syfte är 1) att samla, utveckla och förmedla kunskap och att arbeta för barnens rätt i samhället 2) att stödja och vägleda barn och ungdomar i behov av hjälp så att de själva kan leva ett gott liv 3) att främja lättillgänglig och professionell vård för personer med olika problem såsom, mobbning, missbruk, ätstörningar, självdestruktivitet, hedersrelaterade problem, sexuella övergrepp, familjeproblematik med mera 4) att arbeta mot missbruk och annan olovlig hantering av narkotika, dopningsmedel, hälsofarliga varor och liknande medel samt missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel, 5) att verka för en restriktiv politik med syfte att begränsa självdestruktiva substitut i form av droger och alkohol osv. 6) att främja forskning och utveckling för problem som nämns i punkt tre

1:3 Lokalföreningens verksamhet baseras på och stöder Förenta Nationernas barn och narkotikakonventioner samt Europarådets konvention om mänskliga rättigheter med tilläggsprotokoll.

1:4 Lokalföreningen är obunden i religiösa och partipolitiska frågor.

2 § Medlemskap och förtroendeuppdrag

2:1 Ansökan om medlemskap skall ske till styrelsen i lokalföreningen. Antagen medlem förbinder sig att följa föreningens stadgar, syfte och i stadgeenlig ordning fattade beslut.

2:2 Till förtroendeuppdrag utom extern revisor får endast väljas den som är betalande medlem.

2:3 Medlemsavgift fastställs av årsmötet.

2:4 Medlem som vill utträda ur föreningen, skall anmäla detta till styrelsen. Medlem som trots upprepade påminnelser inte betalt fastställd avgift inom ett år, anses ha utträtt ur föreningen.

2:5 Uteslutning av medlem bestäms av lokalföreningens medlemsmöte.

2:6 Medlemskap i en Glömda Barnen Ideel Förening ansluter sig till GBIF:s grundläggande principer: SOM NYKTERHET OCH DROGFRIHET

3 § Föreningens årsmöte

3:1 Lokalföreningens högsta beslutande organ är föreningens årsmöte. Årsmötet består av samtliga närvarande ordinarie medlemmar som betalt medlemsavgift för föregående kalenderår eller för innevarande kalenderår senast 15 dagar före årsmötet samt närvarande revisorer. Varje medlem har en röst. Eventuell extern revisor har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt, men ej rösträtt. Omröstning genom fullmakt får ej förekomma. Föreningsstyrelsen äger ej rösträtt i frågor som gäller dess egen ansvarsfrihet. Vid lika röstetal avgörs både val och beslut genom lottning. Vid beslut gäller enkel majoritet utom i frågor som rör ändring av stadgar eller upplösning av lokalföreningen, där beslut skall ske enligt 9 §.

3:2 Ordinarie årsmöte hålles varje år före utgången av mars månad.

3:3 Kallelse till ordinarie årsmöte skall vara medlemmarna till handa senast en månad före årsmötet. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse och andra handlingar skall hållas tillgängliga för medlemmarna senast fjorton dagar före årsmötet.

3:4 Förslag som medlem önskar ha behandlat av årsmötet skall vara föreningsstyrelsen till handa senast fjorton dagar före årsmötet. Föreningsstyrelsen skall avge yttrande över sådant förslag.

3:5 Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare för årsmötet.
3. Upprop.
4. Fastställande av dagordningen.
5. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senasteverksamhetsåret.
7. Styrelsens berättelse omden ekonomiska förvaltningen.
8. Behandling av revisorernas berättelse.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning.
10. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
11. Fastställande av verksamhetsplan.
12. Fastställande av medlemsavgift.
13. Fastställande av budget.
14. Behandling av övriga förslag från föreningsstyrelsen.
15. Behandling av förslag som väckts av medlem.
16. Val av ordförande, sekreterare och kassör
17. Val av representanter till regionrådet
18. Val av övriga ledamöter och suppleanter.
19. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
20. Val av valberedning.
21. Övriga frågor.
22. Årsmötets avslutande

3:6 Ordinarie årsmöte utser för en tid av ett år en valberedning om tre personer, varav en sammankallande. Valberedningen skall förbereda samtliga val vid kommande årsmöte. Valberedningens förslag skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast fjorton dagar före årsmötet.

3:7 Extra årsmöte hålls då föreningsstyrelsen så beslutar. Extra årsmöte får inkallas även av revisorerna. Extra årsmöte skall också inkallas om minst en fjärdedel av medlemmarna begär det. Sådan begäran skall riktas till föreningsstyrelsen och ange den fråga som föranlett framställningen. Har extra årsmötet inkallats på begäran av medlemmar eller av revisorerna skall sådant möte hållas inom en månad från det att begäran inkom till föreningsstyrelsen. Vid extra årsmötet gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om ordinarie årsmöte. Kallelse till extra årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast fjorton dagar före mötet samt innehålla uppgift om skälet för dess inkallande

 

4 § Föreningsstyrelse

4:1 Mellan ordinarie årsmöten leds lokalföreningens verksamhet av en föreningsstyrelse, som har att förvalta lokalföreningens tillgångar samt handha dess räkenskaper och arkiv samt hålla medlemmarna fortlöpande informerade om verksamheten. Föreningsstyrelsen ansvarar för lokalföreningens mediakontakter. Föreningsstyrelsen skall vinnlägga sig om att vårda lokalföreningens angelägenheter samt utveckla dess verksamhet. Styrelsen företräder föreningen och fattar beslut i frågor som ej uttryckligen är förbehållna årsmötet.

4:2 Föreningsstyrelsen väljs av årsmötet och består av en ordförande, vice ordförande, en sekreterare och en kassör, var och en utsedd genom särskilt val, samt ytterligare lägst två och högst åtta ledamöter. Det sammanlagda antalet ledamöter inklusive ordförande, sekreterare och kassör skall vara udda. Valperioden är ett eller två år. Föreningsstyrelsen väljer inom sig övriga funktionärer samt utser två som tillsammans tecknar föreningen.

4:3 Föreningsstyrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Förekommer lika röstetal tillämpas vid val lotten och vid övriga beslut i första hand styrelseordförandens och i andra hand sittande mötesordförandens utslagsröst. Vid föreningsstyrelsens möten föres protokoll, som justeras av ordföranden och en särskilt utsedd protokollsjusterare. Styrelseledamot eller föredragande tjänsteman har rätt att anteckna avvikande mening till protokollet.

4:4 Föreningsstyrelsen avger varje år berättelse över verksamheten samt berättelse över den ekonomiska förvaltningen.

4:5 Föreningsstyrelsen beslutar om ersättning för omkostnader eller utfört arbete vid uppdrag inom eller utom lokalföreningen, då ersättning ej utgår från annat håll.

4:6 Föreningsstyrelsen utser redaktör för lokalföreningens publikationer och hemsida.

4:7 Mellan ordinarie årsmöten får föreningsstyrelsen eller en ledamot av föreningsstyrelsen avsättas endast om frågan om avsättande väckts genom skrivelse av medlemmar till styrelsen enligt 3:4 eller av revisorerna enligt 5:2 samt om vid den på så vis inkallade extra årsmötet minst två tredjedelar av de närvarande röstat för beslutet. Om styrelsen eller en ledamot blir avsatt, skall det extra årsmötet förrätta fyllnadsval för den återstående mandatperioden.

5 § Revisorer

5:1 Ordinarie årsmöte utser för en tid av ett år en revisor, vilken har att avge berättelse över sin granskning. Årsmötet väljer därtill en revisorssuppleant. Eventuell extern revisor är befriad från kravet att vara ordinarie medlem.

5:2 Revisorerna har rätt att övervara föreningsstyrelsens sammanträden och att inkalla extra årsmöte.

5:3 Ersättning till extern revisor utgår enligt årsmötets beslut.

6 § Verksamhet

6:1 Lokalföreningens verksamhetsår är kalenderår

6:2 Årsmötet beslutar om planer och budget för föreningens verksamhet.

6:3 Styrelsen beslutar om medlemskap i andra lokala organisationer eller varaktigt samarbete med andra parter på lokal nivå.

6:4 All verksamhet inom lokalföreningen skall vara fri från droger, inklusive alkohol.

7 § Säte och kansli

7:1 Lokalföreningen har sitt säte i Stockholms kommun.

7:2 Föreningsstyrelsen beslutar i frågor som rör föreningens kansli, personal och hithörande frågor.

7:3 Att Föreningens Styrelse beslutar i frågor som rör föreningens anställda personal: att föreningens ordförande och övriga styrelsens medlemmar kan tillåtas att bli anställda i föreningens verksamhet.

8 § Sekretess och jäv

8:1 Lokalföreningen skall i sin verksamhet följa samma regler för sekretess som finns i sekretesslagen och andra lagar eller i tillämpliga professionella etiska regler då det gäller skydd av uppgifter som rör enskild medlems personliga förhållanden.

8:2 Vid beslut som rör medlems eller anställds personliga förhållanden gäller samma regler om jäv som i svensk lag.

9 § Stadgeändringar m.m.

9:1 Beslut om ändring av dessa stadgar fattas antingen med minst två tredjedels majoritet vid ordinarie årsmöte eller genom likalydande beslut med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie årsmöte. Sker beslut vid två årsmöten skall minst en månad förflyta mellan dem. Förslag till ändring av stadgarna skall utsändas med kallelsen. För att bli gällande skall stadgeändringarna godkännas av styrelsen. Godkända ändringar skall införas i aktuell fattning av föreningens stadgar med särskild markering om ändrad lydelse, datum för årsmötets beslut samt undertecknas av representant för styrelsen.

9:2 Beslut om upplösning av föreningen fattas genom likalydande beslut med minst två tredjedels majoritet vid varje av två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie årsmöte. Mellan årsmötena skall förflyta minst en månad. Upplöses föreningen skall föreningens tillgångar överföras till annan organisation som har till ändamål att ideellt arbeta mot droger.

9:3 Tvist mellan föreningen och medlem skall slutligt avgöras enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande.

Stockholm 3 oktober 2010
Mötesordförande : Lidia Wolf
Mötessekreterare : Sandra Morawiecki